ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας» είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με την οργάνωση και διοίκηση αγροτικών μονάδων φυτικής και ζωικής εκμετάλλευσης, αλλά και μονάδων αγροτουρισμού και αγροβιοτεχνίας, καθώς και με την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που εντοπίζονται στον αγροτικό χώρο. Σε γενικές γραμμές συνεισφέρει, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με επιστήμονες και άλλα στελέχη, σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και υπηρεσίες, στη διοίκηση και διαχείριση γεωργικών μονάδων και στην εμπορία γεωργικών προϊόντων. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει τη λειτουργία καταστημάτων γεωργικών εφοδίων και μηχανημάτων και τη λειτουργία γραφείων Συμβούλων Αγροτικής Ανάπτυξης. [1]

 

[1] Πηγή: Οδηγός Σπουδών στην ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας» της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία
ToTop