ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

O/Η απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)» εκτελεί εργασίες σχετικές με την λειτουργία της διεύθυνσης εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης (ή φορέα ή οργανισμού ή οντότητας) στην οποία εργάζεται. Στο αντικείμενο εργασίας του περιλαμβάνεται η συμμετοχή στις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εισροή, εκροή, αποθήκευση και διάθεση αγαθών – υπηρεσιών της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού. Αναλυτικότερα, το περιεχόμενο της εργασίας του αφορά όλο το εύρος των λειτουργιών της επιχείρησης που άπτονται της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου περιλαμβάνονται:

  • οι προμήθειες εμπορευμάτων ή πρώτων υλών (π.χ. διαδικασίες διαγωνισμών κ.λπ.),
  • οι μεταφορές, η αποθήκευση και η εξυπηρέτηση πελατών (customer service) και προμηθευτών,
  • η διανομή, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εισροών,
  • η παρακολούθηση των εκροών αγαθών– υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος των αποθεμάτων,
  • η παρακολούθηση και ο έλεγχος των παραγγελιών των πελατών αλλά και προμηθευτών,
  • η παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς.

Εκτός των ανωτέρω, το περιεχόμενο της εργασίας του ποικίλλει και εξειδικεύεται σε πληθώρα άλλων δραστηριοτήτων, αναλόγως της δομής και του μεγέθους της επιχείρησης. Η εκτέλεση αυτών των εργασιών πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη και εποπτεία ιεραρχικά ανώτερων, στους οποίους αναφέρεται και από τους οποίους ελέγχεται.[1]


[1] Πηγή: Οδηγός Σπουδών στην ειδικότητα «Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)» της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία
ToTop