ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Ειδικός στις Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (V.I.C.T. Travel) είναι ο εργαζόμενος που κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να παρέχει υποστηρικτική εργασία στον διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (υπολογιστών, πληροφοριακών συστημάτων κ.ά.), εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό και την οργάνωσή της. Ειδικότερα, υποστηρίζει τη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης χρησιμοποιώντας ειδικές τουριστικές εφαρμογές και το διαδίκτυο. Επίσης, υποστηρίζει την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών στην παραγωγή, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων και είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών Η/Υ στον τουρισμό. Επιδιώκει, με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, να επηρεάσει θετικά την κοινή γνώμη, να αναπτύξει αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη με τους πελάτες, να εδραιώσει θετική εικόνα για την τουριστική επιχείρηση και να δημιουργήσει δημοσιότητα και φήμη, αξιοποιώντας τα κατάλληλα «εργαλεία» ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως δελτία Τύπου, e-mails, newsletters κ.λπ. Τέλος, συμμετέχει στην πραγματοποίηση πωλήσεων τελικών τουριστικών προϊόντων.[1]

 

[1] Πηγή: Οδηγός Σπουδών στην ειδικότητα ««Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία – V.I.C.T. Travel»» της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία
ToTop