ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

O «Τεχνικός Αρωματικών – Φαρμακευτικών φυτών» είναι σε θέση να εκτελεί με ακρίβεια όλες τις καλλιεργητικές και μετασυλλεκτικές εργασίες, με σκοπό την επιχειρηματική παραγωγή υψηλής ποιότητας φυτικών προϊόντων και αιθέριων ελαίων, σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών, χρησιμοποιώντας ενδεδειγμένα την κατάλληλη υποδομή. Επίσης, εξειδικεύεται στη λειτουργία, διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, κατανοώντας τις βασικές αρχές της βιολογικής καλλιέργειας και της επιχειρηματικότητας.[1]

[1] Πηγή: Οδηγός Σπουδών στην ειδικότητα «Τεχνικός Αρωματικών – Φαρμακευτικών φυτών» της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία
ToTop