ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Α’ Μηχανικός ΕΝ είναι ο αξιωματικός προϊστάμενος υπηρεσίας Μηχανής και του προσωπικού αυτής. Τελεί υπό τις άμεσες διαταγές και τον έλεγχο του Πλοιάρχου ή του νόμιμου αναπληρωτή του και είναι υπεύθυνος και υπόλογος απέναντι αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων του.  [1]

Ο Β’ Μηχανικός ΕΝ είναι ο άμεσος βοηθός του Α' μηχανικού και υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του φροντίζει για την κατανομή του προσωπικού στις φυλακές και γενικές εργασίες της μηχανής, για την καλή συντήρηση και λειτουργία των κινητηρίων μηχανών, των λεβήτων και των βοηθητικών μηχανημάτων, για τη διαφύλαξη και διάθεση των υλικών της μηχανής και για την τάξη και καθαριότητα στα διαμερίσματά της.

Κατά τον είσπλου και έκπλου σε λιμάνια, όρμους, διώρυγες και στους τόπους ΄, εκτελεί αυτοπροσώπως τα παραγγέλματα της γέφυρας για τους χειρισμούς των μηχανών..  [2]:

Ο Γ΄ Μηχανικός  ΕΝ είναι ο εκτελούν φυλακές και κάθε άλλη εργασία της ειδικότητάς του που του αναθέτει ο Β' μηχανικός. Έχει την επιμέλεια συντηρήσεως των βοηθητικών μηχανημάτων, σωληνώσεων, οργάνων, εργαλείων και αμοιβών, κατά τις οδηγίες του Β' και την εποπτεία του Α' μηχανικού.

Οι Γ ' μηχανικοί μετέχουν στις επισκευές μηχανικής φύσεως που εκτελούνται στο πλοίο και φροντίζουν, υπό την επίβλεψη του Β' μηχανικού, για την παραλαβή των καυσίμων.[3]:

 

 


[1] Βλ. Β.Δ. 683 της 4 Αυγ. /4 Οκτ. 1960 (ΦΕΚ Α΄ 158)  «Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας επί Ελληνικών επιβατηγών πλοίων πεντακοσίων κ.ο.χ. και άνω» (Άρθρον 66).

[2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΡ. ΛΥΚΟΥΔΗ

[31] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΡ. ΛΥΚΟΥΔΗ

 

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία
ToTop